گردو تخصص ماست

مطالب

سرشاخه کاری (پیوند) درختان گردوی سنتی

image

سرشاخه کاری (پیوند) درختان گردوی سنتی


سرشاخه کاری(پیوند) درختان سنتی کم بارده و تبدیل آنها به درختان تجاری و پربار با خصوصیات ارقام تجاری و با مزیت برتر برگ و گل دادن بعد از رد کردن سرمای فصل بهار