گردو تخصص ماست

مطالب

خصوصیات گردوی پیوندی رقم فرانکت

image

خصوصیات گردوی پیوندی رقم فرانکت

فرانکت  Franquette

منشاء فرانسوی دارد

تولید شده در مجموع تخصصی ایران گردو  اولین و بزرگترین و تخصصی ترین تولید کننده نهال گردوی پیوندی در ایران

در شهر خوی

نیمه پاکوتاه

مقاوم به سرما

مقاوم به بیماریهای شایع درختان گردو

دیرگل در بهار (دیر برگده بوده و جوانه هایش دیر باز میشود به همین دلیل از خسارت سرمای بهاره مصون می ماند)

جوانه های جانبی فرانکت بارور نیستند و باردهی اقتصادی این رقم از سال دوازدهم آغاز میشود.

کیفیت میوه و عملکرد نسبتا خوب میباشد و همچنین میوه کوچک و درز سفتی دارد.

وزن میوه 11/3 گرم بوده و وزن هسته 5/3 گرم می باشد.

بیشتر به عنوان رقم گرده زا برای ارقام چندلرو فرنور استفاده میشود

ارقام گرده زا این رقم روند میباشد  که در مجموعه ایران گردو تولید می شود