گردو تخصص ماست

مطالب

خصوصیات گردوی پیوندی رقم فرنت

image

خصوصیات گردوی پیوندی رقم فرنت

فرنت  Fernette

 منشا فرانسوی دارد

تولید شده در مجموع تخصصی ایران گردو  اولین و بزرگترین و تخصصی ترین تولید کننده نهال گردوی پیوندی در ایران

در شهر خوی

 دیر برگ ده و دیر گل ده میباشد

(در بهار دیر برگده  و دیرگل ده بوده و حدود 15 الی 30 روز بسته به اقلیم و آب و هوا  دیرتر از درختان گردوی دیگر شروع به گل دهی می کند)

نیمه پا کوتاه

مقاوم به سرما

مقاوم به بیماری های شایع درختان گردو

 زود به بار مینشیند زود رس تر از رقم فرانکت میباشد

 رنگ میوه سفید و به راحتی از پوست جدا میشود

 وزن میوه 14-15 گرم و وزن هسته 7.5 گرم میباشد

 در شاخه های جانبی باردهی خوبی دارد.

 به عنوان رقم گرده زا برای چندلر و فرنور مناسب میباشد

 ارقام گرده زا این رقم روند و فرانکت میباشد که در ایران گردو تولید می شوند